Foto: PGE Green Energy, CC-licence / Flickr
En regionalt fotad energiförsörjning kan understödja en politisk decentralisering och demokratisering av ekonomin. Men övergången till en sådan energiförsörjning kan knappast förväntas ske av sig själv utan förutsätter i sin tur en politisk rörelse som jobbar för en fördjupad och mer deltagande demokrati. Foto: PGE Green Energy, CC-licence / Flickr


Vårt mål är inkluderande och myndiggjorda lokalsamhällen. Detta ser vi som grunden för en klok hantering av dagens stora sociala och miljömässiga utmaningar. Klimat-, miljö- och energifrågorna uppfattar vi som helt centrala, men menar samtidigt att dessa frågor inte kan skiljas från frågor om makten över arbetet, välfärden och ekonomin.

Vi uppfattar dagens sociala och ekologiska utmaningar som i grund och botten kommunala.  Det är lokalt och regionalt som vi kan bygga ett samhälle och en ekonomi som både är mer inkluderande, och inriktad på resurshushållning och global solidaritet.

Idag uppfattas kommunen ofta som ”några andra”. Kommunens göranden och låtanden omnämns i tredje person, trots att samhällets lokala samhällsorganisationer – alltså kommunerna – är organisationer där alla som boende på en ort i princip ska vara medlemmar.

Bakgrunden är så klart att kommunerna centraliserats i väldigt stor utsträckning från 1950-talet och framåt. Vi menar dock att denna utveckling har varit långtifrån oundviklig. Vi menar också att denna utveckling är orsak till många av dagens samhällsproblem och allvarligt försvårar en hantering av dem. I Sverige gick vi från knappt 3000 kommuner till knappt 300 på mindre än 30 år.  Samtidigt växte befolkningen i landet och klyftan mellan allmänhet och politiker ökade lavinartat. Detta ledde till en rad utredningar och ett antal halvhjärtade demokratireformer. Men inga reformer hittills har lyckats komma till rätta med det demokratiska underskott som uppstod som en konsekvens av centraliseringen. Och klyftorna fortsätter att växa.

Vi vill istället se en samhällsutveckling där folk har möjlighet att  delta året runt i den demokratiska styrningen av samhället. Vi vill att kommunala budgetar ska utformas genom brett folkligt deltagande. Vi vill att formerna för deltagande samhällsplanering förnyas. Vi vill ha rådslag och kommunala inkluderande demokratiska processer för hur vi som samhälle ska hantera frågor om den demografiska utmaningen, arbetslösheten, ekonomiska orättvisor, lokal produktion, energiförsörjningen, transportsystemen mm.

Genom att arbeta för stegvisa och mångfacetterade förändringar hoppas vi kunna vara med och lägga grunden för en ny sorts samhälle med mer välfärd, starkare lokala ekonomier, nya former för företagande, ett utvecklat ekologiskt och socialt hänsynstagande, och nya former av demokratisk kontroll. Förutsättningarna för ett sådant samhälle är faktiskt bättre än någonsin, inte minst till följd av dagens tekniska utveckling som öppnar upp för en rad spännande förändringar i ekonomin: Drastiskt fallande marginalkostnader inom flera samhällssektorer, ökad lokal självtillit, globalt samspelande mm.

En fördjupad inblick i våra perspektiv får du genom att ta del av materialet till studiecirkeln ”Demokratisk omställning i praktiken”.

 

Foto: PGE Green Energy, CC-licence / Flickr